PORUČITE                                                                                                 PORUČITE

         


          U ovogodišnjem izdanju, na 228 stranica,                        U ovogodišnjem izdanju, na 220 stranica,

          sa više od 1000 fotografija satova, sa opisima                 sa više od 1000 fotografija satova,

          i cenama predstavljeno je 60 časovničarskih                     sa opisima i cenama, predstavljeni su

          brendova. Predstavljeni su njihovi najnoviji                      najnoviji modeli pojedinih brendova,

          modeli, ali i najuspešniji modeli iz predhodnih                   ali i njihovi najuspešniji modeli iz

          godina, a poseban užitak će  Vam biti stranice                  predhodnih godina, a poseban užitak

          na kojima  su predstavljeni mehanizmi vrhunskih              će  Vam biti stranice na kojima  su

          manufaktura.                                                                   predstavljeni mehanizmi vrhunskih

                                                                                                  manufaktura.